.... هوای تو ....

آنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

نفســـــــــــــــــــــــــــــــــ می کشم

تا تمــــــــــــــــــــــــــــــــام شود 

همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی آن

هوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیکه سراغ تــــــــــــــــــــــــــــو 

را می گیرد

................................................

/ 0 نظر / 19 بازدید