# l♥ve_pic

بیـــــــــچــاره خـــدا

  مـن .. دعــــا میکــــنم .. تـــــو را داشــتـه بــــاشـم .. تـــــو .. دعــــا مــی کنـــی .. دیگـــــر نبــــاشـــم !… بیـــــــــچــاره خـــدا
/ 9 نظر / 8 بازدید