# عاشقانه

نامردِـــــــــــــــــ

خــــــــدا یــــــا خــــــیلـــــی دلمــــــ گرفتـــــه واقعـــــا حالــــا فهمیـدم کهــــــ تهـــ نامردیــــــه دنیـــــــات خودتـــم میــدونی پ ن :کشیدن درد های یک زن شابلون نمیخواهد کافیست سر سطر بنویسی زنانگی!!!
/ 2 نظر / 11 بازدید

دلتنگــــــــــــــــــم

ببیــن ، هیچــی نگــــو ...فقـــط یـــه دقیقـــه بیـــا بشیــــن اینجــــا کنـــــارم ...دلتنگــــــم همیـــــن ... فقط همین... پ.ن:کاش میشد انگشت را تا ته حلق فرو کرد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

ببین چقدر یادت گرما داره

چــِقــَدر خوبه،کــَسی بـآشه...تــآ وَقتی بهش فــِکر میکــَنی،... اِنقـَدر گــَرم بشی کهـ یـآدت بــِره اُتــآقت چقدر ســَرده....! ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید

خـــــــــــــــــــــــــــــــدا

خداونـد نمی خـوا هـد مـا  بـه هـم برسیــــــــــــــم... شـایـد تنـهادلیلـش ایـن بـاشـد کــــــــــــــــــــــه... اگـر کنــارم بـاشـــــــــــــــــﻲ... دیگــر هیــــــــــــــــــچ وقت هیـچ چیـــــــــــــــــــــــــز ... از او نخــواهـم  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید

عشق

عشق                                         بیداد   من باختن                  یعنی                     لحظه                 عشق جان                         سرزمین           یعنی                           یعنی زندگی                                   پاک   عشق                                 لیلی و قمار                                           من                                       مجنون در                              عشق یعنی ...           شدن ساختن                                                                                 عشق دل                                                                                   یعنی کلبه                                                                        وامق و یعنی                                                                   عذرا عشق                                                           شدن   من                                                عشق  فردای                                     یعنی   کودک                ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید