این گل صاحب دارد....

 

یکـــــــ گُل را تصـــــور کن !

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

گُلــی کـه با تمـــام ِ وجــــود می خواهــی اش ...

 


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

دلت ضـعـف می رود بـرای شَهـدَش کـه کـامَت را شیـریـن کنـد ...

عطـــرش کـه مستـت کنـد...

 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

و زیبــــایی اش که صفــابخـش حیـــاتـت باشـد ...

بنـد بنـدِ وجـــــودت می خـواهـد بچینـی اش ...

 


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

ولـی ...

از تـرس اینـکه مبــادا پـژمـرده اش کنی !

با حســـــرت از دور فـقـط تمــــاشـــایش می کنی ...

 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

چـون اگـر حتـی یکــــــ گلبــــرگ از گلبــــرگهایش کـــم شود !

هـرگـز خــودت را نخـواهـی بخشـیـد .... !

 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

از ســـوی ِ دیگــــر ...

فکـر دست های غـریبـــــه کـه هـر آن ممکن است

 

گلترا بچینند دیـوانـه ات می کند !!

 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

جـز خـودت و خُـــدا کسـی نمی داند

 

که جـــانت به جـــان ِ آن گُلبستــه است ...

 

 

و تـو داری با ایـن تــرس روزهـا را به سختـی شَب می کنی ...

 


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

و آرزو داری ای کـــاش می شد تابلـــویی بود

 

کنـار گُلت که رویش نوشتـه بود :

 

این گُل صــآحب دارد . . . !

 

 

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

 

/ 1 نظر / 66 بازدید